Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych KPP Wschowa

Data publikacji 09.01.2019

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Wschowa

ADRES URZĘDU:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WSCHOWIE
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
67-400 WSCHOWA

WARUNKI PRACY

 • STANOWISKO PRACY ZLOKALIZOWANE W POKOJU BIUROWYM NA IIp. (brak windy),
 • podstawowe wyposażenie stanowiska - zestaw komputerowy, niszczarka,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań związanych z pełnomocnikiem ds. OIN zgodnie z ustawą o OIN,
 • prowadzenie spraw o charakterze ogólno-organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy,
 • sprowadzenie Składnicy Akt Komendy: kwalifikowanie, gromadzenie, przechowywanie i brakowanie materiałów archiwalnych,
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • szkolenie pracowników i policjantów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • nadzór nad prowadzeniem kancelarii tajnej w jednostce,
 • bieżące informowanie Komendanta Powiatowego Policji o każdorazowym naruszeniu ustawy o OIN,
 • prowadzenie postępowań sprawdzających do osób ubiegających się o dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku administracyjnym
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętność obsługi komputera
 • asertywność i umiejętność argumentowania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, ekonomiczne, prawne
 • znajomość ustawy o OIN,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 21 stycznia 2019 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WSCHOWIE
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
67-400 WSCHOWA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WSCHOWIE ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 12 67-400 WSCHOWA TEL. 655408277
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.wschowa@go.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  • przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
  • danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie według mnożnika 1,3711 kwoty bazowej tj. 2569,22 brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat uzależniony od stażu pracy od 5% do 20%.
Ofert niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu selekcji telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez pełnomocnika OIN KPP Wschowa postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Dokumenty prosimy składać/przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko pełnomocnika ochrony informacji niejawnych - Zespół OIN.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 655408270

WZORY OŚWIADCZEŃ: